Įstatai

I. BENDROJI DALIS

 

 1. Viešoji įstaiga KLAIPĖDOS UNIVERSITETINĖ LIGONINĖ (toliau – įstaiga) yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos (toliau – LNSS) iš savivaldybės turto ir lėšų įsteigta viešoji asmens sveikatos priežiūros ne pelno įstaiga, teikianti jos įstatuose numatytas pirminio, antrinio ir tretinio paslaugų lygio ambulatorines – konsultacines bei stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su užsakovais (Valstybine ir teritorinėmis ligonių kasomis bei kitais).
 2. Įstaiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų, Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymais, kitais teisės aktais ir šiais įstatais.
 3. Įstaiga yra juridinis asmuo, turinti ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, firminį ženklą, sąskaitas ir kitus teisės aktuose numatytus būtinus rekvizitus.
 4. Įstaigos steigėjas (savininkas) – Klaipėdos miesto savivaldybės taryba.
 5. Įstaigos buveinė adresas – Liepojos g. 41, LT-92288 Klaipėda, Lietuvos Respublika.
 6. Įstaiga yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. Pagal savo prievoles ji atsako tik savo turtu. Steigėjas ir dalininkai pagal įstaigos prievoles atsako tik ta suma, kurią įnešė į įstaigos turtą. Įstaiga neatsako už steigėjo ir dalininkų įsipareigojimus.
 7. Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
 8. Įstaigos veiklos laikotarpis neribotas.

 

II. ĮSTAIGOS VEIKLOS SRITIS, TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 

 1. Pagrindinis įstaigos veiklos tikslas - gerinti Lietuvos gyventojų sveikatą, siekiant sumažinti gyventojų sergamumą bei mirtingumą, kokybiškai organizuoti ir teikti pirminę, specializuotą bei kvalifikuotą antrinio ir tretinio paslaugų lygio (ambulatorinę – konsultacinę ir stacionarinę) asmens sveikatos priežiūrą. Asmens sveikatos priežiūros paslaugos - būtinoji ir planinė medicinos pagalba bei kitos medicinos paslaugos, teikiamos Klaipėdos miesto gyventojams bei Lietuvos gyventojams, užsienio piliečiams, pasirinkusiems šią įstaigą.
 2. Pagrindines įstaigos veiklos apimtis nustato:
  • Lietuvos Respublikos Vyriausybės tvirtinami Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos įstaigų tinklo išdėstymo ir struktūros minimalūs normatyvai;
  • Sveikatos apsaugos ministerijos teisės aktai, reglamentuojantys asmens sveikatos priežiūros apimtis;
  • steigėjo teisės aktai;
  • įstaigos ir teritorinių ligonių kasų sutartys dėl teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo;
  • akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai apimtys.

 

Klaipėdos universitetinės ligoninės įstatai